Nedjelja, 14 travnja, 2024
NaslovnicaAKTUALNOOglasio se Grad: Dozvola za Romanu se više ne može poništiti, svi...

Oglasio se Grad: Dozvola za Romanu se više ne može poništiti, svi smo u pat poziciji!

Grad Makarska oglasio se priopćenjem na svojoj stranici u kojemu otvoreno pita zašto je Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine građevinsku dozvolu za izgradnju plaže Romana poslalo nakon isteka roka u kojemu se ista mogla poništiti. Sugeriraju da ministarstvo samo pere ruke i prebacuje odgovornost na Grad koji, kako kažu, u ovom trenutku kao prvostupanjsko tijelo više ne može poništiti dozvolu.

Uostalom, evo cijelog priopćenja.

– Ministarstvo je poslalo Gradu Makarskoj 17. 03. 2023. dopis kojem se potvrđuje da je građevinska dozvola za obalni pojas hotela Romana izdana  04. 08. 2020. nezakonita, sukladno članku 111. Zakona o gradnji. Drugim riječima, dozvola za gradnju izdana je protivno zakonu jer investitor nije imao dokaz pravnog interesa  – koncesiju za gradnju.

Ova vijest je opravdano izazvala interes javnosti, te je Grad Makarska  na službenoj internet stranici  04. 04. 2023. objavio cjelovit dopis Ministarstvahttps://makarska.hr/novosti/dopis-ministarstva-o-provedenom-nadzoru-nad-gradevinskom-dozvolom-za-plazu-romana.

Ni nakon upita medija, Ministarstvo nije objasnilo što konkretno znači da je: ”dalo uputu prvostupanjskom tijelu (Grad Makarska op.a.) vezano za pravilnu primjenu zakonskih propisa, te je od čelnika prvostupanjskog tijela zatražilo poduzimanje svih zakonom propisanih radnji u svrhu osiguranja zakonitosti rada i postupanja prvostupanjskog tijela, te poduzimanje radnji vezano uz odgovornost službenih osoba koje su sudjelovale u postupku”, već ih je uputilo na Grad Makarsku, poručuju iz Grada.

– U tom dopisu Ministarstvo ne nalaže koje konkretne radnje treba poduzeti niti u kojem roku, a da su iste u skladu sa zakonom,  pa je nadležni Upravni odjel za razvoj Grada od Ministarstva zatražio detaljnije upute, budući da smo utvrdili da su svi zakonski rokovi za poništenje ili ukidanje dozvole istekli.

Od ministarstva nismo dobili konkretan odgovor već novi dopis koji smo zaprimili 04. 04. 2023. , a u kojem nam se dostavljaodluka Ustavnog suda RH broj: U-IIIB-1373/2009 od 7. srpnja 2009., koja se ne odnosi na istovjetnu situaciju i prijedlog Inicijative Javno je dobro od 16. 03. 2022. kojim se od ministra Ivana Paladina tražilo poništenje navedene dozvole, navode dalje.

Građevinska dozvola je izdana  04. 08. 2020. Istog dana je dostavljena stranici, te 26.8.2020. postala pravomoćna. Prema Zakonu o općem upravnom postupku nezakonito rješenje se, od strane javnopravnog tijela koje ga je izdalo (prvostupanjsko tijelo) ili od drugostupanjskog tijela, ili od  tijela koje vrši nadzor nad tim tijelom, može ukinuti u roku od 1 godine te poništiti u roku od 2 godine od dostave rješenja stranci. Svi rokovi su istekli 04. 08. 2022.

Ministarstvo na prijedlog udruge SOS Osejava još 2021. izvršilo je nadzor nad ovom dozvolom, te nije utvrdilo nikakve nezakonitosti (dozvola se tada još uvijek mogla poništiti).

Ministarstvo u svom dopisu udruzi Osejava od 16. travnja 2021., kojeg potpisuje ministar Darko Horvat,pozivajući se na ranije spomenutu odluku Ustavnog suda, ističe da se pravomoćni akti ne mogu ukinuti ili poništiti u zakonskom roku, ukoliko nije utvrđen interes RH i ukoliko investitoru nije osigurana isplata tržišne naknade iz državnog proračuna.

SOS Osejava je poništenje građevinske dozvole zatražila i od Grada Makarske, koji je odluku prepustio Ministarstvu kao drugostupanjskom tijelu, a koje je zatražilo cijeli predmet radi nadzora.

Ministarstvo je isti prijedlog za poništenje navedene građevinske dozvole zaprimilo i 16. 03. 2022., u vrijeme ministra Ivana Paladina (a nepunih 5 mjeseci prije isteka zakonskog roka za poništenje građevinske dozvole koji ističe 04. 08. 2022.)

Nakon punih godinu dana, 17. 03. 2023. (!) , nakon što su istekli svi rokovi za ukidanje i poništenje građevinske dozvole, Ministarstvo, u drugom nadzoru, šalje dopis Gradu Makarskoj  da je dozvola nezakonita!

Nadležno ministarstvo, niti u svom prvom nadzoru u kojem su utvrdili da je dozvola zakonita, niti u svom drugom nadzoru kojim su utvrdili da je dozvola ipak nezakonita, nije utvrdilo da se radi o interesu za RH, iako se radi o pomorskom dobru koje je opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu.

Neosporno se radi o kompleksnom slučaju utvrđivanja nezakonitosti pravomoćne građevinske dozvole vezano za pomorsko dobro. Dozvola je još uvijek pravomoćna, na temelju čega je investitor stekao određena prava, ali je, nakon isteka svih rokova, proglašena nezakonitom. Dakle, građevinska dozvola se ne može ni poništiti niti konzumirati. Zbog toga se svi nalazimo u pat poziciji.

Ministarstvo je dozvolu ocijenilo nezakonitom, ali nije Gradu Makarskoj uputilo Rješenje sa točno određenim radnjama i rokovima, već dopis koji nema pravni učinak, te slučaj ,,vraća” Gradu Makarskoj na postupanje, a da nije navelo niti jedan zakonski način postupanja (čak ni nakon višestrukih naših upita za pojašnjenjem).

Svjesni smo kompleksnosti situacije u kojoj je u centru pažnje pomorsko dobro. Rješenje  se mora tražiti u suradnji Ministarstva (koje bi trebalo štititi pomorsko dobro), Županije (koja upravlja pomorskim dobrom) i Grada Makarske koji na ovaj način ispada kolateralna žrtva prebacivanja odgovornosti administracije. Poduzimamo i poduzet ćemo sve pravne radnje u skladu sa zakonom i interesima građana Makarske, stoji u priopćenju.

M.D./foto M.D.

- Oglas -