Četvrtak, 29 veljače, 2024
NaslovnicaMAKARSKARaspisan natječaj za ravnatelja/icu Srednje strukovne škole Makarska

Raspisan natječaj za ravnatelja/icu Srednje strukovne škole Makarska

Školski odbor Srednje strukove škole raspisao je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice makarske škole.

Ravnatelj/ica školske ustanove mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:a) sveučilišni diplomski studij ili b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od kojih najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet godina.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati za ravnatelja/icu škole obavezni su priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

– životopis,

– diplomu, odnosno dokaz o vrsti i razini obrazovanja. Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je priložiti rješenje nadležnog tijela o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj,

– domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu

– dokaz o položenom stručnom ispitu (ako je prema zakonskoj obavezi kandidat morao polagati stručni ispit), odnosno dokaz da je kandidat oslobođen obaveze polaganja stručnog ispita

– dokaz o završenim pedagoškim kompetencijama za osobe koje su ih bile obavezne završiti

– dokaz o radnom iskustvu – potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od 30 dana od objave natječaja),

– dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje (potvrda poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa),

– dokaz o stjecanju pedagoško-psihološkog obrazovanja/pedagoških kompetencija (za kandidate koji su bili u obavezi stjecanja tih kompetencija sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi),

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (dokaz da ne postoje zakonske zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od osam dana od objave natječaja),

– program rada za mandatno razdoblje koji će kandidat predstaviti sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statuta škole (koji sadrži: ciljeve, aktivnosti, vremenski plan provedbe projekta i ostale elemente koji opisuju što će se i kako provoditi u sljedećem mandatnom razdoblju),

– pisanu suglasnost kandidata prema kojoj Srednja strukovna škola, Makarska može od Ministarstva pravosuđa zatražiti izdavanje posebnog uvjerenja za fizičke osobe sukladno Zakonu o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji.

Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Srednje strukovne škole, Makarska.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta kandidati trebaju dostaviti u zatvorenoj omotnici za pismo na adresu: Srednja strukovna škola, 21300 Makarska, Breljanska 3 s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj«.

Više o natječaju možete pročitati OVDJE

- Oglas -