Srijeda, 29 studenoga, 2023
NaslovnicaMAKARSKAPLAŽA OSEJAVA Grad Makarska planira pola milijuna eura za sunčališta, toalete i...

PLAŽA OSEJAVA Grad Makarska planira pola milijuna eura za sunčališta, toalete i ostalu infrastrukturu u sklopu projekta „Burolina“

Trenutno je na javnom savjetovanju Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Makarske za razdoblje od 2024. do 2028. godine, a završava 12. prosinca. Njime se uređuju planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioriteti njihove realizacije, izvori sredstava za njihovu realizaciju, plan održavanja pomorskog dobra u općoj upotrebi, plan gradnje građevina, plan davanja dozvola na pomorskom dobru, nadzor…

Planirane aktivnosti podrazumijevaju redovno održavanje, brigu o zaštiti i osiguravanju opće upotrebe pomorskog dobra, gradnju građevina i izvođenje zahvata u prostoru pomorskog dobra, nadzor nad pomorskim dobrom u općoj uporabi, davanje dozvola na pomorskom dobru, unos podataka o dozvolama na pomorskom dobru u Jedinstvenu nacionalnu bazu podataka pomorskog dobra Republike Hrvatske, održavanje reda na pomorskom dobru…

Za redovno i izvanredno održavanje obalnog pojasa zadužen je Makarski komunalac, a kako se navodi, čišćenje prirodnih i uređenih plaža za vrijeme turističke sezone obavlja se svakodnevno i temeljito, i to u vremenu od 04:00 do 07:00 sati. Koncesionari su zaduženi za dio obale za koju su dobili dozvolu.
Upravni odjel za razvoj Grada prema potrebi osigurava dohranjivanje plaža, strojno i ručno poravnanje i uređenje podloga.

Što se tiče posebnih stavni, za čišćenje obale, mora i podmorja na području plaže Nugal i gradske luke namjenjuje se 20 tisuća eura, za najam ekoloških kemijskih WC kabina na predjelu Sv.Petar i Ramova 30 tisuća eura, a za sadnju i održavanje zelenila 15 tisuća eura. Postavljanja zaštitnih brana za kupače na uređenim plažama Cvitačka, Blace i Osejava teško je 32,5 tisuće eura, a postavljanja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 10 tisuća eura. Za dohranjivanje plaža šljunkom na lokacijama Cvitačka, Blace i Osejava namjenjuje se 350 tisuća eura, a za povlačenje i vraćanje žala na plažama Cvitačka, Blace i Osejava 150 tisuća eura.

Plaže se dohranjuju samo prirodnim šljunkom, tako da se ne mijenja prosječna godišnja pozicija obalne crte niti izgled plaže niti njezine karakteristike, stoji jasno u planu.

Zanimljivo je pogledati i koji se ggrađevinski radovi planiraju na pomorskom dobru, a teški su preko 2,2 milijuna eura.
Tu je održavanje šetnica u cilju osiguranja pristupa moru i uz more, vrijedno 100 tisuća eura. Izgradnja šetnice od hotela Amines Khalani Beach do potoka u Krvavici procijenjena je na 1,6 milijuna eura. Spominje se i izgradnja komunalne infrastrukture na plaži Osejava (sunčališta, toaleti, tuševi, kabine za presvlačenje i dr.) u sklopu projekta „Burolina“ vrijedno pola milijuna eura.

Predviđeno je i 10 tisuća eura za uklanjanje nezakonitih nasipa te 20 tisuća eura za uklanjanje molova, gatova, sunčališta, istezališta, lukobrana, riva i drugih građevina kao i građevina u lukama i drugih samostalnih infrastrukturnih objekata, koje nisu vidljive na DOF-u 5/2011.

U razdoblju od 2024. do 2028. godine ne planira se ozelenjavanje okoliša infrastrukturnih objekata na pomorskom dobru.

Predviđene su i lokacije odnosno namjena za koje će se davati dozvole na pomorskom dobru, i to na rok od dvije do pet godina na temelju provedenog javnog natječaja.

Za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru za plažni objekt mora ishoditi rješenje o minimalnim uvjetima pružanja usluga. Ugostiteljske štekate nije dozvoljeno izgraditi zidanjem ili nasipavanjem podloge kao što nije dozvoljeno ni

Kod obavljanja djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja ovlaštenik dozvole mora koristiti plažne rekvizite (suncobrani, ležaljke i sl.) koji su unificirani, bez reklamnog sadržaja, kvalitetni, u ispravnom stanju, primjerenog izgleda te ne smiju ugrožavati njihove korisnike, kao ni ostale korisnike plaže. Suncobrani moraju biti jednobojni, bez isticanja natpisa sponzora i reklama, navodi se u planu.

– Postavljeni rekviziti (ležaljke, suncobrani i sl.) ne smiju ometati korištenje plaže kao općeg dobra te se raspoređuju po plaži na način da se rekviziti jednog ovlaštenika dozvole na pomorskom dobru podjele na dvije grupe rekvizita, između kojih mora ostati koridor za nesmetani pristup svim korisnicima plaže u duljini ležaljke, a svaka grupa rekvizita može sadržavati po dva reda ležaljki s ostavljenim koridorom za nesmetani pristup i boravak uz more svim korisnicima plaže između samih redova u duljini ležaljke te za prolaz između svake ležaljke u širini ležaljke.

Ležaljke moraju biti udaljene od 2 do 4 metra od mora, dok ležaljke jednog ovlaštenika dozvole moraju biti udaljene najmanje 10 metara od ležaljki drugog ovlaštenika dozvole. Ležaljke i ostala oprema moraju biti složeni na jednom mjestu te se tek na zahtjev korisnika mogu postaviti na za to predviđeno mjesto na plaži, jasno se navodi u planu ono što se ljeti obično krši.

Ivona Ćirak /foto M.D.

- Oglas -