Četvrtak, 29 veljače, 2024
NaslovnicaVIJESTIHrvatskaObilježavanje Dana europskog broja 112 u Hrvatskoj: u 2023. godini zabilježeno skoro...

Obilježavanje Dana europskog broja 112 u Hrvatskoj: u 2023. godini zabilježeno skoro dva milijuna poziva

U Republici Hrvatskoj ovih dana obilježava se Europski dan broja 112, jedinstvenog europskog broja koji sve hitne službe integrira u jedinstveni sustav. Dok je u Europskoj uniji prisutan već 33 godine, u Hrvatsku je broj 112 uveden 11.veljače 2005.

KLJUČNE KOMUNIKACIJSKE PORUKE:
Besplatnim pozivom na broj 112 u svih 27 država članica Europske unije možete zatražiti pomoć hitnih službi (policije, vatrogasaca, hitne medicinske službe), a prema potrebi angažiraju se i drugi nadležni sudionici i operativne snage sustava civilne zaštite.

Već devet država članica EU postavilo je broj 112 kao jedini broj za pristup hitnim službama. Izvan EU, broj 112 koristi još 11 država u Europi i svijetu.

U EU broj 112 uveden je 1991., a u RH 11. veljače 2005. – 33 godine aktivan u Europskoj uniji i 19 godina u RH.

Sustav 112 u Republici Hrvatskoj djeluje unutar Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova i neprekidno (24/7/365) osigurava zaprimanje dojava na jedinstveni europski broj za hitne službe 112 putem telefona, SMS poruka i e-poziva iz vozila.

Od 2016. godine aktivirana je mogućnost traženja pomoći slanjem SMS poruka na broj 112, a namijenjena je prvenstveno osobama koje ne mogu govornim pozivom uspostaviti komunikaciju s operaterom (gluhim i nagluhim osobama, osobama s poremećajem govora i osobama koje u trenutku pozivanja nisu u mogućnosti ostvariti govornu vezu).

U EU se kontinuirano poduzimaju mjere za poboljšanje pristupa broju 112 za osobe s invaliditetom. U tom smislu, trenutno se radi na iznalaženju rješenja za uvođenje komunikacija prema broju 112 uporabom videopoziva i teksta u stvarnom vremenu (slično chat-u).

Pozivom na broj 112, bilo s fiksnog ili s mobilnog telefona, operater automatski dobiva podatak o lokaciji pozivatelja s tim da ako pozivatelj zove s pametnog telefona operater prima preciznu lokaciju pozivatelja.

Značajna je i sposobnost zaprimanja hitnih poziva na stranim jezicima – i to na njih 5 – engleski, njemački, talijanski, mađarski i slovački, a čime se doprinosi sigurnosti naših turista i promociji Republike Hrvatske kao sigurnog turističkog odredišta.

Prema istraživanju Europske komisije, čak 89% ispitanika u Hrvatskoj je reklo da bi zvali broj 112 ako im je u Hrvatskoj potrebna pomoć neke hitne službe. Prosjek Unije je 74%. Ti podaci pokazuju da je svjesnost hrvatskih građana o broju 112 znatno iznad prosjeka u Europskoj uniji.

OPĆENITO O BROJU 112
Vijeće Europskih zajednica je 29. srpnja 1991. godine donijelo Odluku o ustanovljenju jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 (Council Decision 91/396/EEC), koji sve hitne službe integrira u jedinstveni sustav.

Dan europskog broja 112 obilježava se 11. veljače (11.2.) na temelju tripartitne deklaracije Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća Europe, potpisane 11. veljače 2009. godine.

Tijela Unije pred broj 112 postavila su visoke standarde u pogledu pristupačnosti i funkcionalnosti. Svim građanima Unije nastoji se putem broja 112 pružiti jednostavan, jednak, siguran i učinkovit pristup hitnim službama, osobito onima koji putuju između država unutar Unije. Svaka država članica Unije dužna je primijeniti propisane standarde, što Europska komisija redovito prati utvrđenim načinima i kriterijima.

Broj 112, trenutno je jedini hitan broj u devet europskih država: Danskoj, Estoniji, Finskoj, Litvi, Malti, Nizozemskoj, Portugalu, Rumunjskoj i Švedskoj. Izvan Unije broj 112 koristi još 11 država u Europi i svijetu, kao jedini hitan broj ili uz druge nacionalne hitne brojeve.

BROJ 112 U REPUBLICI HRVATSKOJ
Jedinstveni europski broj za hitne službe 112 u Republici Hrvatskoj uveden je 11. veljače 2005. godine.

Uspostavljen je sustav centara 112 kojemu je osnovna zadaća prijem svih hitnih poziva na broj 112, na koji građani i strani turisti mogu dojaviti ugrožavanje ljudskih života, imovine ili okoliša, neovisno o teritorijalnoj i strukovnoj nadležnosti hitnih službi.

Sustav 112 u Republici Hrvatskoj djeluje unutar Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova i neprekidno (24/7/365) osigurava zaprimanje dojava na jedinstveni europski broj za hitne službe 112 putem telefona, SMS poruka i e-poziva iz vozila.

Sustav zaprima obavijesti o neposrednim i nadolazećim opasnostima, komunikacijski koordinira hitne, spasilačke i druge službe te provodi uzbunjivanje građana skrećući pozornost na opasnost uz istovremeno pružanje informacija o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

Sustav 112 u RH čini dvadeset županijskih centara 112 koji zaprimaju hitne pozive i djeluju kao jedinstveni operativno-komunikacijski centri za sve vrste hitnih situacija.

Na državnoj razini djeluje Operativni centar civilne zaštite koji prikuplja i razmjenjuje informacije od značaja za provedbu mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u redovnim uvjetima; operativno koordinira rad centara 112 te osigurava komunikacijsku koordinaciju drugih sudionika civilne zaštite na državnoj razini u izvanrednim situacijama; pruža operativno-komunikacijsku i analitičku potporu Stožeru civilne zaštite Republike Hrvatske te predstavlja operativno-komunikacijski centar za vezu u sustavu međunarodnog komuniciranja u području civilne zaštite.

Putem broja 112 zaprimaju se sve vrste hitnih poziva, a u skladu s utvrđenim procedurama (standardnim operativnim postupcima, komunikacijskim protokolima, uputama i drugim operativnim dokumentima) pozivi se prosljeđuju u teritorijalno i strukovno nadležne prijavno-dojavne jedinice hitnih, spasilačkih i drugih službi ili im se temeljem dojave informacije prenose

Prema potrebi županijski centri 112 aktiviraju i druge operativne snage sustava civilne zaštite.

Sustav 112 nema vlastite operativne snage na terenu, ali sa svojim informacijskim i komunikacijskim resursima, poznavanjem nadležnosti i procedura u hitnim situacijama te ažurnim bazama podataka o hitnim službama i ostalim operativnim snagama čini okosnicu informacijskog i komunikacijskog sustava civilne zaštite.

AKTUALNI PODACI
Od uspostave broja 112 u Republici Hrvatskoj 2005. do kraja 2023. godine na broju 112 zabilježeno je nešto više od 35,8 milijuna poziva.

Od navedenog broja poziva njih nešto više od 18,2 milijuna ili gotovo 51% bilo je namjenskih poziva na broj 112, poziva temeljem kojih su zatražene intervencije hitnih i drugih nadležnih službi te potencijalno operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Analizom strukture poziva vidljivo je značajno povećanje svjesnosti građana o dostupnosti i namjeni broja 112. Naime, promatrajući razdoblje prvih pet godina (2005. – 2009.) od uvođenja broja 112 u Republici Hrvatskoj vidljivo je kako je u ukupnom broju poziva njih 77% bilo nenamjenskih i zlonamjernih, a što je u značajnoj mjeri otežavalo rad sustava 112.

U 2023. godini centri 112 su zabilježili ukupno 1.967.116 poziva od kojih je 1.355.200 (68,9 %) bilo namjenskih.

U 2023. godini zabilježeno je 509.034 događaja od kojih je 265.979 (52,3%) bilo medicinskih, 172.468 (33,9%) sigurnosnih, 38.030 (7,5%) složenih i 32.557 (6,4%) vatrogasnih.

RANO UPOZORAVANJE I UZBUNJIVANJE
Sustav 112 obavlja i zadaću provođenja ranog upozoravanja i/ili uzbunjivanja stanovništva prilikom nastanka ili prijetnje od nastanka velike nesreće ili katastrofe.

Sustav 112 komunikacijski povezuje subjekte unutar određenog sustava ranog upozoravanja i putem svojih komunikacijskih kanala osigurava brzi protok informacija i upozorenja o opasnosti među njima. Temeljem odluka rukovoditelja nadležnih subjekata sustav 112 provodi rano upozoravanje stanovništva, sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite, slanjem SMS ili CB poruka na mobilne telefone putem Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK).

Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK) u uporabi je od kolovoza 2023. godine. Tijekom 2023. godine korišten je u više slučajeva:
– 4. kolovoza 2023. godine poslane su SMS poruke za područje općine Brdovec, a 7. kolovoza za područje općine Hlebine. radi opasnosti od poplava.
– 4. listopada 2023. godine poslane su SMS poruke za šire područje grada Osijeka i istoga dana za područje općine Tordinci zbog opasnosti od onečišćenje zraka uzrokovane požarom plastične ambalaže u tvornici za reciklažu kod Osijeka. Dana 5. listopada 2023. godine zbog istog razloga poslane su SMS poruke za područje općine Borovo.
– SRUUK je korišten i kod slanja SMS poruka, t.j. obavijesti hrvatskim građanima na ugroženim područjima izvan teritorija RH, u Maroko nakon potresa i Izrael nakon raketiranja od strane Hamasa.

U 2024. SRUUK je korišten temeljem Odluke DHMZ-a – 18. siječnja kada su poruke poslane građanima u Primorsko-goranskoj, zapadnom i jugozapadnom dijelu Karlovačke i Ličko-senjskoj županije zbog najave obilnog snijega, olujnog vjetra i zapuha
Kod neposrednih i nadolazećih opasnosti sustav 112 može provesti i uzbunjivanje građana sustavom baziranim na sirenama. Kod takvog načina uzbunjivanja putem sustava 112 dostavljaju se elektroničkim medijima na nacionalnoj i/ili na lokalnoj razini priopćenja za stanovništvo o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

UTJECAJ RATA U UKRAJINI
Radi pomoći u zbrinjavanju raseljenih osoba iz ratom pogođene Ukrajine u Ministarstvu unutarnjih poslova dana 21. ožujka 2022. godine aktiviran je broj 114, kao besplatni broj za sve informacije o smještaju, prehrani, zdravstvenoj zaštiti, školovanju djece, radno-pravnom statusu i drugim pravima, na hrvatskom i ukrajinskom jeziku.
Na broj 114 za pomoć raseljenim osobama iz Ukrajine od 21.3.2022. do kraja 2023. zaprimljeno 27.655 poziva, od toga na Ukrajinskom jeziku 4.928.

DODATNO
U Republici Hrvatskoj je moguće zatražiti pomoć na klasični način putem fiksnog ili pokretnog telefonskog uređaja, putem SMS-a ili telefaks poruke upućene na broj 112 te e-poziva (eCall), automatskog poziva na broj 112 iz vozila koja imaju ugrađen takav sustav.

Mogućnost traženja pomoći slanjem SMS poruka na broj 112 uvedena je u uporabu 17. lipnja 2016. godine i namijenjena je prvenstveno osobama koje ne mogu govornim pozivom uspostaviti komunikaciju s operaterom na broju 112 (gluhim i nagluhim osobama, osobama s poremećajem govora i osobama koje u trenutku pozivanja nisu u mogućnosti ostvariti govornu vezu).

U tijeku su pripreme radi osiguranja pristupa broju 112 osobama s invaliditetom sukladno komunikacijskom uređaju kojim se iste koriste. Time će se najkasnije do sredine 2027. godine omogućiti osobama s invaliditetom jednaka mogućnost pristupa hitnim službama kao i drugim korisnicima.

e-poziv (eCall) je poziv na broj 112 iz vozila koji se uspostavlja automatskim aktiviranjem senzora ugrađenih u vozilo ili ručno i koji putem javnih elektroničkih komunikacijskih mreža prenosi standardizirani minimalni skup podataka te uspostavlja audio kanal između vozila i centra 112. Razvoj usluge e-poziva potican je od strane Europske komisije kao važan doprinos povećanju sigurnosti u cestovnom prometu, ali i javnoj sigurnosti uopće.

U 2023. godini zabilježeno je 1.327 automatski aktiviranih i 5.528 ručno aktiviranih poziva iz vozila.

Centar 112 odmah uz poziv dobiva i podatak o lokaciji pozivatelja u skladu s važećim europskim i hrvatskim propisima.

Najpreciznija lokacija dobiva se kada pozivatelj zove s pametnog telefona, koji je u mogućnosti pružiti podatak za AML (Advanced Mobile Location) metodu lociranja.

Pozivom na broj 112 može se pokrenuti:

– akcija traganja i spašavanja na kopnu i moru
– hitni prijevoz zrakom unesrećenog, organa ili tima za transplantaciju, timova za traganje i spašavanje ili vatrogasaca
– lociranje unesrećenog pozivatelja
– angažiranje nadležnih operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite

Anketa o svjesnosti građana Europske unije o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112, koju je Europska komisija provela 2020. godine, pokazala je da bi:
– 89% ispitanika u Hrvatskoj je reklo da bi zvali broj 112 ako im je u Hrvatskoj potrebna pomoć neke hitne službe. Prosjek Unije je 74%.
– 55% ispitanika iz Hrvatske reklo je da bi zvali broj 112 ako se nalaze u drugoj državi Unije, a potrebna im je pomoć neke od hitnih službi u toj državi. Prosjek Unije je 41%.

Na broju 112 u Republici Hrvatskoj mogu se preuzeti i pozivi na nekoliko stranih jezika (engleski, njemački, talijanski, mađarski i slovački). Prosječan godišnji broj poziva na stranim jezicima je nešto veći od 7.500, a tijekom 2023. godine zabilježeno ih je nešto više od 8.232, što pokazuje trend porasta od 2020. kada ih je zabilježeno 4.300. Do sada ih je najviše ostvareno 2019. godine, i to nešto više od 10.900.

Daljnji napori u izgradnji sustava bit će usmjereni na unaprjeđivanje sposobnosti u praćenju i koordiniranju djelovanja hitnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite kod nesreća i drugih izvanrednih situacija, a pogotovo u slučaju velikih nesreća ili katastrofa. Također, potrebno je stalno unaprjeđivanje tehničko – tehnološke osnove za rad centara 112 te kontinuirano osposobljavanje operatera u svim područjima od značaja za djelotvornost Sustava 112.

- Oglas -